Spēle

KOLOSĀLE MOBILĀS APLIKĀCIJAS SPĒLES NOTEIKUMI

KOLOSĀLE MOBILĀS APLIKĀCIJAS SPĒLES (turpmāk tekstā – Spēle) ORGANIZATORS
SIA „Linstow Center Management”, reģistrācijas Nr. 50003702891, juridiskā adrese: Audēju iela 16, Rīga, LV-1050, Latvija.

SPĒLES NORISES TERITORIJA:
Spēle notiek tirdzniecības centru tīkla Galactico (turpmāk tekstā – t/c tīkls Galactico) tirdzniecības centros: t/p “Alfa”, Brīvības gatve 372, Rīga; t/c “Origo”, Stacijas laukums 2, Rīga; t/c “Galerija Centrs”, Audēju iela 16, Rīga; t/c “Mols”, Krasta iela 46, Rīga; t/c “Dole”, Maskavas iela 357, Rīga.

SPĒLES NORISES LAIKS:
Spēles norises laiks ir no 08.11.2017. līdz 12.11.2017., sekojošos tirdzniecības centros:

SPĒLES APRAKSTS:

BALVU FONDS

Spēlē iekļautās balvas:

Saņemtās balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.

Neizņemtās balvas paliek Spēles organizētāja SIA „Linstow Center Management” īpašumā.

NOTEIKUMI BALVU SAŅEMŠANAI

TEHNISKIE PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI

DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
Lai piedalītos Spēlē, dalībniekam jālejuplādē aplikācija un jāatbilst noteikumiem, kas norādīti iepriekš minētajos punktos. Ar dalību Spēlē nav saistīti papildus izdevumi.

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ:
Dalībnieks var pieteikties Spēlei pie Spēles personāla, kas atrodas pie tirdzniecības centra informācijas centra, Spēles darbības laikā, kas minēts Noteikumu 3.1.punktā.

PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
Spēles dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par Spēles norisi līdz 2017.gada 24.novembrim, iesniedzot SIA „Linstow Center Management”, Rīgā, Stacijas laukums 4, LV-1050, Latvija, rakstisku iesniegumu. Visas pretenzijas tiks izskatītas un Spēles dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

DALĪBAS AIZLIEGUMS

Spēlē nedrīkst piedalīties:

Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no Spēles uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties Spēlē, balva paliek Spēles organizētāja SIA „Linstow Center Management” īpašumā.

Balvas saņēmējs apliecinājumā par balvas saņemšanu garantē, ka uz to neattiecas Noteikumu 11. punktā minētais dalības aizliegums.

ПРАВИЛА ИГРЫ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ KOLOSĀLE

ОРГАНИЗАТОР ИГР МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ KOLOSĀLE (далее по тексту – Игра)
SIA „Linstow Center Management”, регистрационный № 50003702891, юридический адрес: улица Аудею 16, Рига, LV-1050, Латвия.

ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ:
Игра проходит в торговых центрах сети торговых центров Galactico (далее по тексту – сеть т/ц Galactico): т/п “Alfa”, аллея Бривибас 372, Рига; т/ц “Origo”, площадь Стацияс 2, Рига; т/ц “Galerija Centrs”, улица Аудею 16, Рига; т/ц “Mols”, улица Краста 46, Рига; т/ц “Dole”, улица Маскавас 357, Рига.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ:

Время проведения Игры – с 08.11.2017 до 12.11.2017, в следующих торговых центрах:

ОПИСАНИЕ ИГРЫ:

ПРИЗОВОЙ ФОНД

Включенные в Игру призы:

ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ИГРЕ

ВКЛАД УЧАСТНИКОВ:

Чтобы принять участие в Игре, участник должен скачать приложение и соответствовать правилам, которые указаны в ранее упомянутых пунктах. С участием в Игре не связаны дополнительные расходы.

СРОК ЗАЯВКИ:

Участник может подать заявку на участие в Игре у персонала Игры, который находится рядом с информационным центром торгового центра, в течение времени действия Игры, указанного в пункте 3.1. Правил.

ПРЕТЕНЗИИ И ИХ РАССМОТРЕНИЕ:

Участник Игры вправе предъявлять претензии касательно проведения Игры до 24 ноября 2017 года, подав письменное заявление SIA „Linstow Center Management”, Рига, площадь Стацияс 4, LV-1050, Латвия. Все претензии будут рассмотрены и ответ участнику игры будет предоставлен в течение 15 календарных дней со дня получения письменного заявления.

ЗАПРЕТ НА УЧАСТИЕ

В Игре не могут принимать участие:

Получатель приза в подтверждении о получении приза гарантирует, что к нему не относится упомянутый в пункте 11 Правил запрет на участие.