Spēle

KOLOSĀLE MOBILĀS APLIKĀCIJAS SPĒLES NOTEIKUMI

 1. KOLOSĀLE MOBILĀS APLIKĀCIJAS SPĒLES (turpmāk tekstā – Spēle) ORGANIZATORS
  1. SIA „Linstow Center Management”, reģistrācijas Nr. 50003702891, juridiskā adrese: Audēju iela 16, Rīga, LV-1050, Latvija.
 2. SPĒLES NORISES TERITORIJA:
  1. Spēle notiek tirdzniecības centru tīkla Galactico (turpmāk tekstā – t/c tīkls Galactico) tirdzniecības centros: t/p “Alfa”, Brīvības gatve 372, Rīga; t/c “Origo”, Stacijas laukums 2, Rīga; t/c “Galerija Centrs”, Audēju iela 16, Rīga; t/c “Mols”, Krasta iela 46, Rīga; t/c “Dole”, Maskavas iela 357, Rīga.
 3. SPĒLES NORISES LAIKS:
  1. Spēles norises laiks ir no 07.11.2018. līdz 11.11.2018., sekojošos tirdzniecības centros:
   • 07.11.2018. – t/c “Galerija Centrs”, no plkst. 12.00 līdz 18.00
   • 08.11.2018. – t/c “Dole”, no plkst. 13.00 līdz 19.00
   • 09.11.2018. – t/c “Origo”, no plkst. 12.00 līdz 18.00
   • 10.11.2018. – t/p “Alfa”, no plkst. 12.00 līdz 18.00
   • 11.11.2018. – t/c “Mols”, no plkst. 11.00 līdz 17.00
 4. SPĒLES APRAKSTS:
  1. Spēlē var piedalīties Latvijas Republikas iedzīvotāji, kas sasnieguši 16 gadu vecumu.
  2. Spēles dalībnieks var piedalīties Spēlē, ja izmanto viedtālruni, kurā ir lejupielādēta Galactico aplikācija.
  3. Spēles dalībniekam ir jāatbild uz jautājumiem.
  4. Spēles ietvaros, atbildot pareizi uz jautājumiem, Spēles dalībnieks iegūst iespēju piedalīties izlozē un saņemt balvu tirdzniecības centra informācijas centrā.
 5. BALVU FONDS
  1. Spēlē iekļautās balvas:
   1. Galactico Dāvanu karte EUR 7.00 (septiņi eiro, 00 centi) vērtībā. Kopējais Galactico Dāvanu karšu skaits 200 gabali:
    1. 70 gab. t/p “Alfa”, Brīvības gatve 372, Rīga;
    2. 50 gab. t/c “Origo”, Stacijas laukums 2, Rīga;
    3. 30 gab. t/c “Galerija Centrs”, Audēju iela 16, Rīga;
    4. 30 gab. t/c “Mols”, Krasta iela 46, Rīga;
    5. 20 gab. t/c “Dole”, Maskavas iela 357, Rīga.
   2. Veicināšanas balva – salds pārsteigums no Galactico (konfektes). Kopējais konfekšu skaits 700 gabali.
  2. Saņemtās balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.
  3. Neizņemtās balvas paliek Spēles organizētāja SIA „Linstow Center Management” īpašumā.
 6. NOTEIKUMI BALVU SAŅEMŠANAI
  1. Balvas var saņemt Spēles dalībnieki, kas ir sasnieguši 16 gadu vecumu.
  2. Balvu var saņemt dalībnieks, kurš, beidzot Spēli, uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi, personas apliecību vai auto vadītāja apliecību), kā arī piekrīt personu apliecinoša dokumenta kopēšanai un kopijas nodošanai Spēles personālam. Personu apliecinoša dokumenta kopija ir nepieciešama, lai Spēles organizētājs varētu izpildīt LR normatīvajos aktos noteiktās prasības, kas paredz korektas informācijas sniegšanu Valsts Ieņēmumu Dienestam par balvas izsniegšanu saņēmējam.
  3. Spēles dalībnieks vienā tirdzniecības centrā balvu var saņemt tikai vienu reizi.
  4. Dalībnieks balvu var saņemt pie Spēles personāla, kas atrodas konkrētā tirdzniecības centrā, Spēles darbības laikā, kas minēts Noteikumu 3.1.punktā.
  5. Spēles organizatori neuzņemas atbildību, ja balvu fondā noteiktais balvu skaits ir beidzies, kad dalībnieks ir beidzis Spēli.
  6. Ja dalībnieks konkrētā tirdzniecības centra Spēli ir izspēlējis ārpus Spēles darbības laika, kas minēts Noteikumu 3.1.punktā, balva netiek izsniegta.
  7. Spēles organizatori pirms balvas izsniegšanas ir tiesīgi veikt aptauju, uzdodot jautājumus Spēles dalībniekam par Spēles pieredzi. Spēles organizatori ir tiesīgi neizsniegt dalībniekam balvu, ja dalībnieks atsakās piedalīties aptaujā.
  8. Balvu saņēmēju saraksts tiks publicēts plašsaziņas līdzeklī – interneta vietnē www.kolosale.lv.
 7. TEHNISKIE PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI
  1. Dalībniekam nepieciešams lejuplādēt Galactico aplikāciju savā viedtālrunī.
  2. Aplikācija ir pieejama iOS un Android operētājsistēmu tālruņiem gan latviešu, gan krievu valodās, to var lejuplādēt iTunes App Store un Google Play.
 8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
  1. Lai piedalītos Spēlē, dalībniekam jālejuplādē aplikācija un jāatbilst noteikumiem, kas norādīti iepriekš minētajos punktos. Ar dalību Spēlē nav saistīti papildus izdevumi.
 9. PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ:
  1. Dalībnieks var pieteikties Spēlei pie Spēles personāla, kas atrodas pie tirdzniecības centra informācijas centra, Spēles darbības laikā, kas minēts Noteikumu 3.1.punktā.
 10. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
  1. Spēles dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par Spēles norisi līdz 2018. gada 25. novembrim, iesniedzot SIA „Linstow Center Management”, Rīgā, Stacijas laukums 4, LV-1050, Latvija, rakstisku iesniegumu. Visas pretenzijas tiks izskatītas un Spēles dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
 11. DALĪBAS AIZLIEGUMS
  1. Spēlē nedrīkst piedalīties:
   1. SIA „Linstow Center Management” darbinieki;
   2. t/p Alfa, Brīvības gatvē 372, Rīgā; t/c Origo, Stacijas laukumā 2, Rīgā; t/c Galerija Centrs, Audēju ielā 16, Rīgā; t/c Mols, Krasta ielā 46, Rīga; t/c Dole, Maskavas ielā 357, Rīgā teritorijā darbojošos tirdzniecības vietu darbinieki, apkalpojošais personāls;
   3. SIA Grifs AG darbinieki, kas strādā t/p Alfa, t/c Galerija Centrs, t/c Origo, t/c Mols un t/c Dole;
   4. AS G4S Latvia darbinieki, kas strādā t/c Mols un t/c Dole.
  2. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no Spēles uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties Spēlē, balva paliek Spēles organizētāja SIA „Linstow Center Management” īpašumā.
 12. Balvas saņēmējs apliecinājumā par balvas saņemšanu garantē, ka uz to neattiecas Noteikumu 11. punktā minētais dalības aizliegums.

ПРАВИЛА ИГРЫ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ KOLOSĀLE

 1. ОРГАНИЗАТОР ИГР МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ KOLOSĀLE (далее по тексту – Игра)
  1. SIA „Linstow Center Management”, регистрационный № 50003702891, юридический адрес: улица Аудею 16, Рига, LV-1050, Латвия.
 2. ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ:
  1. Игра проходит в торговых центрах сети торговых центров Galactico (далее по тексту – сеть т/ц Galactico): т/п “Alfa”, аллея Бривибас 372, Рига; т/ц “Origo”, площадь Стацияс 2, Рига; т/ц “Galerija Centrs”, улица Аудею 16, Рига; т/ц “Mols”, улица Краста 46, Рига; т/ц “Dole”, улица Маскавас 357, Рига.
 3. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ:
  1. Время проведения Игры – с 07.11.2018 до 11.11.2018, в следующих торговых центрах:
   • 07.11.2018 – т/ц “Galerija Centrs”, с 12.00 час. до 18.00 час.
   • 08.11.2018 – т/ц “Dole”, с 13.00 час. до 19.00 час.
   • 09.11.2018 – т/ц “Origo”, с 12.00 час. до 18.00 час.
   • 10.11.2018 – т/п “Alfa”, с 12.00 час. до 18.00 час.
   • 11.11.2018 – т/ц “Mols”, с 11.00 час. до 17.00 час.
 4. ОПИСАНИЕ ИГРЫ:
  1. В Игре могут принимать участие жители Латвийской Республики, которые достигли 16-летнего возраста.
  2. Участник Игры может принять участие в Игре, если он использует смартфон, в котором скачано приложение Galactico.
  3. Участнику Игры необходимо ответить на вопросы.
  4. В рамках Игры, правильно ответив на вопросы, участник Игры получает возможность принять участие в розыгрыше и получить приз в информационном центре торгового центра.
 5. ПРИЗОВОЙ ФОНД
  1. Включенные в Игру призы:
   1. Подарочная карта Galactico стоимостью EUR 7.00 (семь евро, 00 центов). Общее количество Подарочных карт Galactico – 200 штук.:
    1. 70 шт. т/п “Alfa”, аллея Бривибас 372, Рига;
    2. 50 шт. т/ц “Origo”, площадь Стацияс 2, Рига;
    3. 30 шт. т/ц “Galerija Centrs”, улица Аудею 16, Рига;
    4. 30 шт. т/ц “Mols”, улица Краста 46, Рига;
    5. 20 шт. т/ц “Dole”, улица Маскавас 357, Рига.
  2. Поощрительный приз – сладкий сюрприз от Galactico (конфеты). Общее количество конфет – 700 штук.
  3. Обмен полученного приза на другой приз или выплата наличными деньгами не допускается.
  4. Невыбранные призы остаются в собственности организаторы Игры SIA „Linstow Center Management”.
 6. ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
  1. Призы могут получить участники Игры, которые достигли 16-летнего возраста.
  2. Приз может получить участник, который по окончании Игры предъявляет удостоверяющий личность документ (паспорт, удостоверение личности или водительское удостоверение), а также согласен на копирование удостоверяющего личность документа и передачу копии персоналу Игры. Копия удостоверяющего личность документа необходима, чтобы организатор Игры мог выполнить установленные в нормативных актах ЛР требования, которые предусматривают предоставление Службе государственных доходов корректной информации о выдаче приза получателю.
  3. Участник Игры в одном торговом центре приз может получить только один раз.
  4. Участник приз может получить у персонала Игры, находящегося в конкретном торговом центре, в течение времени действия Игры, указанного в пункте 3.1. Правил.
  5. Организаторы Игры не несут ответственности, если установленное количество призов в призовом фонде закончилось, когда участник закончил Игру.
  6. Если участник в конкретном торговом центре прошел Игру вне времени действия Игры, указанного в пункте 3.1. Правил, приз не выдается.
  7. Организаторы Игры до выдачи приза вправе провести опрос, задав вопросы участнику Игры об опыте в Игре. Организаторы Игры вправе не выдавать участнику приз, если участник отказывается принять участие в опросе.
  8. Список получателей призов будет опубликован в средстве массовой информации – на Интернет-портале www.kolosale.lv.
 7. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ИГРЕ
  1. Участнику необходимо скачать приложение Galactico на свой смартфон.
  2. Приложение доступно для телефонов с операционными системами iOS и Android как на латышском, так и на русском языках, его можно скачать в iTunes App Store и Google Play.
 8. ВКЛАД УЧАСТНИКОВ:
  1. Чтобы принять участие в Игре, участник должен скачать приложение и соответствовать правилам, которые указаны в ранее упомянутых пунктах. С участием в Игре не связаны дополнительные расходы.
 9. СРОК ЗАЯВКИ:
  1. Участник может подать заявку на участие в Игре у персонала Игры, который находится рядом с информационным центром торгового центра, в течение времени действия Игры, указанного в пункте 3.1. Правил.
 10. ПРЕТЕНЗИИ И ИХ РАССМОТРЕНИЕ:
  1. Участник Игры вправе предъявлять претензии касательно проведения Игры до 25 ноября 2018, подав письменное заявление SIA „Linstow Center Management”, Рига, площадь Стацияс 4, LV-1050, Латвия. Все претензии будут рассмотрены и ответ участнику игры будет предоставлен в течение 15 календарных дней со дня получения письменного заявления.
 11. ЗАПРЕТ НА УЧАСТИЕ
  1. В Игре не могут принимать участие:
   1. Работники SIA „Linstow Center Management”;
   2. Работники, обслуживающий персонал действующих на территории т/п Alfa, аллея Бривибас 372, Рига; т/ц Origo, площадь Стацияс 2, Рига; т/ц Galerija Centrs, улица Аудею 16, Рига; т/ц Mols, улица Краста 46, Рига; t/c Dole, улица Маскавас 357, Рига, торговых мест;
   3. Работники SIA Grifs AG, которые работают в т/п Alfa, т/ц Galerija Centrs, т/ц Origo, т/ц Mols и т/ц Dole;
   4. Работники AS G4S Latvia, которые работают в т/ц Mols и т/ц Dole.
  2. Если данное правило нарушается и одним из победителей Игры становится лицо, которое не вправе принимать участие в Игре, приз остается в собственности организатора Игры SIA „Linstow Center Management”.
 12. Получатель приза в подтверждении о получении приза гарантирует, что к нему не относится упомянутый в пункте 11 Правил запрет на участие.