Spēle

KOLOSĀLE VEIKSMES KASTES SPĒLES NOTEIKUMI

 

KOLOSĀLE VEIKSMES KASTES SPĒLES (turpmāk tekstā – Spēle) ORGANIZATORS

 

SPĒLES NORISES TERITORIJA:

 

SPĒLES NORISES LAIKS:

Spēles norises laiks ir no 09.05.2018. līdz 13.05.2018., sekojošos tirdzniecības centros:

 

SPĒLES APRAKSTS:

 

BALVU FONDS

Spēlē iekļautās balvas:

 

NOTEIKUMI BALVU SAŅEMŠANAI

 

DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:

 

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ:

 

 

PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:

 

 

DALĪBAS AIZLIEGUMS

Spēlē nedrīkst piedalīties:

Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no Spēles uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties Spēlē, balva paliek Spēles organizētāja SIA „Linstow Center Management” īpašumā.

 

 

Balvas saņēmējs apliecinājumā par balvas saņemšanu garantē, ka uz to neattiecas Noteikumu 10. punktā minētais dalības aizliegums.

KOLOSĀLE MOBILĀS APLIKĀCIJAS SPĒLES NOTEIKUMI

KOLOSĀLE MOBILĀS APLIKĀCIJAS SPĒLES (turpmāk tekstā – Spēle) ORGANIZATORS
SIA „Linstow Center Management”, reģistrācijas Nr. 50003702891, juridiskā adrese: Audēju iela 16, Rīga, LV-1050, Latvija.

SPĒLES NORISES TERITORIJA:
Spēle notiek tirdzniecības centru tīkla Galactico (turpmāk tekstā – t/c tīkls Galactico) tirdzniecības centros: t/p “Alfa”, Brīvības gatve 372, Rīga; t/c “Origo”, Stacijas laukums 2, Rīga; t/c “Galerija Centrs”, Audēju iela 16, Rīga; t/c “Mols”, Krasta iela 46, Rīga; t/c “Dole”, Maskavas iela 357, Rīga.

SPĒLES NORISES LAIKS:

Spēles norises laiks ir no 9.05.2018. līdz 13.05.2018.., sekojošos tirdzniecības centros:

SPĒLES APRAKSTS:

BALVU FONDS

Spēlē iekļautās balvas:

Ja balva ir Galactico Privilēģiju programmas 1 punkts, tad tas tiek ieskaitīts spēles dalībnieka esošā Galactico Privilēģiju programmas kontā 10 (desmit) darba dienu laikā.

Veicināšanas balva – salds pārsteigums no Galactico (konfektes). Kopējais konfekšu skaits 650 gabali.

Saņemtās balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.

Neizņemtās balvas paliek Spēles organizētāja SIA „Linstow Center Management” īpašumā.

NOTEIKUMI BALVU SAŅEMŠANAI

TEHNISKIE PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI

 

DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ:

 

PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:

 

 

DALĪBAS AIZLIEGUMS

Spēlē nedrīkst piedalīties:

 

Balvas saņēmējs apliecinājumā par balvas saņemšanu garantē, ka uz to neattiecas Noteikumu 11. punktā minētais dalības aizliegums.

 

 

ОРГАНИЗАТОР ИГР МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ KOLOSĀLE (далее по тексту – Игра)

 

ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ:

 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ:

Время проведения Игры – с 05.2018 до 13.05.2018, в следующих торговых центрах:

 

 

ОПИСАНИЕ ИГРЫ:

 

ПРИЗОВОЙ ФОНД

Включенные в Игру призы:

Если призом является 1 пункт программы Привилегий Galactico, то он зачисляется на имеющийся счете участника игры в программе Привилегий Galactico в течение 10 (десяти) дней.

 

ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ИГРЕ

 

ВКЛАД УЧАСТНИКОВ:

 

 

СРОК ЗАЯВКИ:

 

ПРЕТЕНЗИИ И ИХ РАССМОТРЕНИЕ:

 

ЗАПРЕТ НА УЧАСТИЕ

В Игре не могут принимать участие:

Если данное правило нарушается и одним из победителей Игры становится лицо, которое не вправе принимать участие в Игре, приз остается в собственности организатора Игры SIA „Linstow Center Management”.

 

Получатель приза в подтверждении о получении приза гарантирует, что к нему не относится упомянутый в пункте 11 Правил запрет на участие.